Love

§1 Foreningens formål er 
1 at virke for den bedst mulige uddannelse af lærlinge i håndværk og industri.
2. at støtte lærlinge under deres uddannelse
3. at skabe bolig for lærlinge, der følger undervisningen på de af undervisnings ministeriet godkendte tilskudsberettigede skoler for faglig uddannelse.
4 at støtte de udlærte under deres videre uddannelse
5 at skabe bolig for gamle håndværkere og industriarbejdere.
Disse formål søges opnået ved:
A at yde såvel læremestre og praktiksted som lærlinge fornøden bistand.  
B. anvisning af læreplads og praktiksted
C.oprettelse af skolehjem og kollegier samt boliger for unge under uddannelse
D. ydelse af økonomisk støtte til dulærte, herudner belønninger og rejseunderstøttelse
F. foredrag og anden oplysningsvirksomhed
G. oprettelse af boliger for gamle håndværkere.

§2 Medlemmerne

som medlemmer optages:
1 ordinære medlemmer
A. enhver arbejdsgiver i håndværk og industri
B. mesterorganisationer, laug eller andre sammenslutninger af arbejdsgivere inden for håndværk og industri.
2 ekstraordinære medlemmer
enhver, der er interesseret i foreningens virksomhed.

§3 Medlemskontingent
Kontingentet for såvel ordinære som ekstraordinære medlemmer betales for et år ad gangen.
Kontingentets størrelse for det følgende år fastsættes på den årlige generalforsamling.
Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§4 Udmeldelse
Udmeldelse skal- for at have gyldighed - finde sted skriftligt med 3 måneders varsel.
Har et medlem ikke betalt kontingent inden 3 måneder efter kontingentopkrævningens udsendelse, rykkes skriftlligt. Sker indbetaling ikke inden en måned, slettes medlemmet, der dog kan optages påny mod at betale restancen og nyt indskud.

§5 Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan mænd og kvinder, der har gjort sig fortjent i foreningen, optages af generalforsamlingen på forslag af bestyrelsen. 
Forslag om æresmedlemmers optagelse kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen, men kan sættes under skriftlig afstemning. Æresmedlemmer svarer intet kontingent.

§6 Støtteformidlingen
Til støtteformidlingen bidrager medlemmerne med et årligt tilskud for hver ansat lærling.

§7 Støtteformidlingens virkemåde
Renteindtægten af støtteformidlingensmidler anvendes til fordel for lærlinge og udlærte, der er eller har været under uddannelse hos foreningens medlemmer.
Hjælpen omfatter:
1 økonomisk støtte
2. hjælp til ophold
3. hjælp til indkøb af rekvisitter eller arbejdsredskaber, hvor disse ikke stilles til rådighed af læremester eller praktiksted
4. belønning for velafsluttet uddannelse
5. hjælp til studierejser
6. hjælp til videreuddannelse

Den under punkt 4-5 og 6 nævnte støtte kan kun søges af færdiguddannede, der har opnået svendebrev, praktikerklæring eller gennemført en uddannelsesaftale.
Ansøgningen skal være anbefalet af læremester eller praktiksted.


Fortsættes.............